Osobitné podmienky pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO

I.
Predmet Osobitných podmienok

Tieto Osobitné podmienky pre poskytovanie služieb mobilnej televízie vydané spoločnosťou DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26,851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 701 722, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: oddiel Sro, vložka č.24813/B (ďalej len „Podnik“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Podnikom ako poskytovateľom Služby mobilnej televízie a fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú Účastníkmi týchto služieb, ak nie je uvedené inak. Tieto Osobitné podmienky upravujú práva a povinnosti strán v súvislosti s inou službou v takom prípade, ak to výslovne vyplýva z dohody strán o poskytovaní danej služby, ktorá odkazuje na tieto Osobitné podmienky, a to výlučne v rozsahu uvedenom v takejto dohode. Tieto Osobitné podmienky tvoria prílohu a súčasť Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku (ďalej len „Všeobecné podmienky“) a spolu so Všeobecnými podmienkami a Cenníkom sú záväzné pre Podnik i Účastníka.


II.
Vymedzenie základných pojmov a výkladové pravidlá

Článok 1. Vymedzenie základných pojmov
Pre účely týchto Osobitných podmienok:
„Aktivačný kód“ je jedinečný osemmiestny kód s platnosťou 2 hodiny, ktorý bude Účastníkovi doručený v rámci procesu aktivácie Služby mobilnej televízie prostredníctvom správy SMS, a ktorého včasným a riadnym zadaním v Aplikácii je podmienené poskytovanie Služby mobilnej televízie prostredníctvom Aplikácie.
„Aplikácia“ softvér vytvorený a bezplatne poskytnutý Podnikom, ktorý zabezpečuje spustenie a využívanie Služby mobilnej televízie DIGI GO.
„Balík“ je súhrn rozhlasových a/alebo televíznych programových služieb poskytovaných spoločne ako jeden celok. Rozdelenie rozhlasových a televíznych programových služieb do jednotlivých Balíkov danej Služby mobilnej televízie je definované Podnikom a je uvedené v Prílohe č. 1 Cenníka.
„Cenník“ je dokument, ktorý obsahuje najmä ceny, podmienky a rozsah poskytovania Služby mobilnej televízie. Cenníkom sa pre účely týchto Osobitných podmienok rozumie Cenník pre poskytovanie verejných služieb Podniku, časť Cenník pre Služby mobilnej televízie.

„High Definition TV” (ďalej ”HDTV”) je digitálny signál s vyšším rozlíšením obrazu, ako ponúkajú štandardy SDTV (Standard-definition television) PAL, SECAM a NTSC. Minimálne rozlíšenie HDTV musí byť 720p (1280x720 pixelov), pričom 720 znamená, že signál sa na televízore vykresľuje v 720 horizontálnych riadkoch, p znamená progresívny mód.
„Heslo“ ľubovoľné Účastníkom zvolené heslo (minimálne 8 znakov zložených s číslic a písmen), ktoré spolu s Prihlasovacím menom slúži k prihláseniu na portál www.digigo.sk a do mobilnej Aplikácie.
„Koncové zariadenie Účastníka“ technické zariadenie Účastníka pripojené prostredníctvom služby internetového prístupu, ktoré prostredníctvom Aplikácie umožňuje riadne využívanie služby mobilnej televízie, a to výhradne mobilný telefón a tablet s operačným systémom Android alebo iOS. Koncové zariadenie Účastníka musí vyhovovať príslušným technickým normám a musí byť v zhode s technickými normami a technickými špecifikáciami podľa Zákona, ak takémuto schváleniu podľa Zákona podlieha
„Osobitné podmienky“ sú tieto Osobitné podmienky Podniku pre poskytovanie Služby mobilnej televízie, ktorých predmetom je úprava špecifických práv a povinností Podniku a Účastníka pri poskytovaní a užívaní Služby mobilnej televízie.
„Podmienený prístup“ je systém ochrany televíznych a rozhlasových programových služieb, ktorý zabezpečuje ich ochranu pred nepovoleným (neautorizovaným) prístupom k nim, a ktorý je realizovaný súborom technických a softwarových opatrení Podniku. Podmienený prístup Účastníka je zabezpečený prostredníctvom Prihlasovacieho mena a Hesla.
„Prihlasovacie meno“ je potrebné pre riadny prístup k Aplikácii a je tvorené emailovou adresou zadanou Účastníkom pri zriadení, resp. objednaní Služby internetového prístupu, ak túto službu zabezpečuje Podnik, inak emailovou adresou zadanou Účastníkom pri objednaní Služby mobilnej televízie
„Pripojenie do siete“ je pripojenie Koncového zariadenia Účastníka do siete internet, prostredníctvom ktorého môže Účastník bez akéhokoľvek výrazného obmedzenia využívať Službu mobilnej televízie.
„Služba mobilnej televízie“ alebo „Služba“ je služba obsahu, ktorá je poskytovaná Podnikom prostredníctvom Aplikácie, podmienená pripojením Koncového bodu Účastníka do siete internet v rozsahu podľa Prílohy č. 1 k Cenníku.
„Variabilný symbol“ jedinečný osemmiestny kód pridelený Účastníkovi pri zriadení Služby potrebný pre riadne vykonanie úhrady poplatku za Službu.


III.
Popis a rozsah poskytovania Služby mobilnej televízie

1. Služba mobilnej televízie je poskytovaná ako predplatená služba. Jej využívanie Účastníkom je možné len počas obdobia, na ktoré ním bola predplatená.
2. Služba mobilnej televízie spočíva v poskytnutí služby Účastníkovi prostredníctvom internetového pripojenia v digitálnej kvalite.
3. Súčasťou Služby mobilnej televízie nie je zabezpečenie internetového pripojenia Účastníka.
4. Podnik poskytuje Službu mobilnej televízie v rozsahu podľa Cenníka za podmienok stanovených v týchto Osobitných podmienkach, vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku, ktoré sú súčasťou Zmluvy uzavretej medzi Podnikom a Účastníkom.
5. Služba mobilnej televízie je poskytovaná na území Slovenskej republiky. Od 1. apríla 2018 budú Účastníci dočasne sa nachádzajúci mimo členského štátu pobytu oprávnení dočasne používať Službu mobilnej televízie pri cestovaní alebo krátkodobom pobyte v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2017/1128 o cezhraničnej prenosnosti on-line obsahových služieb na vnútornom trhu (ďalej len „Nariadenie o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb“). Podnik si v súlade s Nariadením o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb vyhradzuje možnosť kedykoľvek obmedziť a ukončiť prístup a používanie Služby mobilnej televízie v rámci EHP v prípade, že je táto služba poskytovaná bez peňažnej odplaty alebo je jednotlivým Účastníkom zneužívaná na iný ako dočasný príjem Služby mobilnej televízie mimo členského štátu jeho pobytu určeného v súlade s Nariadením o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb.


IV.
Zmluvný vzťah s Účastníkom Služby mobilnej televízie

Článok 1. Zriadenie a poskytovanie Služby mobilnej televízie
1. Služba mobilnej televízie je poskytovaná fyzickým a právnickým osobám.
2. Zriadenie Služby mobilnej televízie sa spravuje nasledovným postupom:
2.1. Zriadenie Služby mobilnej televízie je možné prostredníctvom internetovej stránky www.digislovakia.sk/digigo, alebo www.digigo.sk
2.2. Podmienkou zriadenia Služby mobilnej televízie je vytvorenie účtu na internetovej stránke www.digigo.sk a následné vyplnenie formulára s uvedením osobných údajov, resp. kontaktných údajov, a zvolením si obdobia, na ktoré má byť zriadená, resp. predplatená. Vytvorenie účtu je riadne ukončené po zadaní Hesla, ktoré Účastník obdrží vo forme SMS zaslanej Podnikom

2.3. Po vykonaní úhrady za zvolené obdobie Účastník obdrží Aktivačný kód na zvolené telefónne číslo, ktorého včasné zadanie je potrebné pre začatie využívania Služby.
2.4. Služba mobilnej televízie je poskytovaná prostredníctvom Aplikácie, ktorá je dostupná prostredníctvom siete Internet a aplikačných obchodov Google Play Store alebo Apple App Store. Po jej úspešnom nainštalovaní Účastník zadá Prihlasovacie meno a Heslo.
2.5. Účastník následne môže vykonať zmenu Hesla na akékoľvek ním zvolené v rozsahu minimálne 8-15 znakov.
3. Vykonanie úhrady za poskytovanie Služby je možné len prostredníctvom platobných portálov uverejnených na internetovej stránke Podniku. Vykonanie úhrady poplatku za poskytovanie Služby iným spôsobom nebude akceptované Podnikom ako úhrada za Službu mobilnej televízie. Účastník má v takom prípade právo na vrátenie uhradeného poplatku.
4. Za deň úhrady platby sa považuje deň pripísania platby poplatku za Službu na bankový účet Podniku.
5. Zmluvný vzťah medzi podnikom a Účastníkom vzniká zriadením Služby.

Článok 2. Práva a povinnosti Účastníka
1. Účastník má okrem práv a povinností uvedených vo Všeobecných podmienkach najmä právo na poskytovanie Balíka za podmienok, v rozsahu a za cenu podľa Cenníka.
2. Účastník je povinný využívať Službu iba pre súkromné účely, Službu nedať k dispozícii tretej osobe, resp. jej obsah ani ju verejne prezentovať, resp. prezentovať na verejnom priestranstve.
3. Účastník má povinnosť uhradiť poplatok v zmysle platného Cenníka za zvolený Balík. V prípade, ak počas obdobia využívania Služby mobilnej televízie dôjde k zmene výške poplatku v zmysle Cenníka, Účastníkovi bude Služba mobilnej televízie naďalej poskytovaná za poplatok vo výške stanovenej Cenníkom pri zriadení Služby, resp. pri uhradení predplatenej Služby.
4. Účastník sa zaväzuje na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť si zabezpečiť pripojenie do siete internet, ktoré musí spĺňať minimálne požiadavky zverejnené Podnikom pre riadne poskytovanie Služby mobilnej televízie.
5. Účastník nemá právo na vrátenie uhradeného poplatku ani jeho časti z dôvodu nevyužívania Služby.6. Účastník je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku. Podnik je zároveň povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy vrátiť Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal. Účastník uzatvorením Zmluvy súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie - 14 dní. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenia do momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nie je dotknuté právo účastníka odstúpiť v lehote 14 dní v zmysle tohto bodu

Článok 3. Práva a povinnosti Podniku
1. Podnik má okrem práv a povinnosti uvedených vo Všeobecných podmienkach tiež nasledovné práva a povinnosti:
a) Podnik má právo zmeniť rozsah poskytovanej Služby mobilnej televízie, najmä zaradiť alebo vypustiť televíznu alebo rozhlasovú programovú službu z programovej ponuky a trvale alebo prechodne znížiť alebo zvýšiť počet ponúkaných televíznych alebo rozhlasových programových služieb. Zmenu programovej ponuky nie je Podnik povinný Účastníkovi osobitne oznamovať,
b) s ohľadom na práva tretích osôb má Podnik právo dočasne obmedziť prístup k obsahu vysielania pre definovanú skupinu Účastníkov alebo v určenom čase podľa rozhodnutia vysielateľa,
c) Podnik poskytuje a garantuje Služby mobilnej televízie na území Slovenskej republiky,
d) Podnik nenesie zodpovednosť za škody spôsobené Účastníkovi tým, že Účastník sprístupní svoje Prihlasovacie meno, Heslo alebo Aktivačný kód inej osobe.
e) Podnik poskytuje Účastníkovi Službu na úrovni kvality - best effort, t.j. Podnik nie je spôsobilý garantovať nepretržité alebo bezporuchové poskytovanie Služby mobilnej televízie.
2. Podnik nie je spôsobilý garantovať funkčnosť Služby mobilnej televízie v prípade jej dostupnosť v sieti iného podniku v rámci EHP v súlade s Nariadením o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb.
Článok 5. Doba trvania a zánik poskytovania Služby mobilnej televízie
1. Služba mobilnej televízie sa poskytuje na dobu určitú.
2. Služba mobilnej televízie je Účastníkovi poskytovaná počas ním zvolenej doby trvania, pričom Účastník je povinný uhradiť príslušný poplatok v zmysle Cenníka pred začatím poskytovania Služby mobilnej televízie.
3. K zániku poskytovania Služby mobilnej televízie dochádza uplynutím doby, na ktorú bola Účastníkom predplatená.

V.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Podnik je oprávnený zmeniť tieto Osobitné podmienky a Cenník. Zmena alebo doplnenie Osobitných podmienok a Cenníka sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Podnik bude pri oznamovaní zmeny Osobitných podmienok a Cenníka Účastníkovi postupovať podľa Časti III, Článku 5 Všeobecných podmienok, a to v závislosti od toho, či zmena alebo doplnenie Osobitných podmienok a Cenníka bude predstavovať podstatnú zmenu zmluvných podmienok alebo inú zmenu zmluvných podmienok.
2. Týmito Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služby mobilnej televízie sa rušia a nahrádzajú doteraz platné Osobitné podmienky pre poskytovanie služby mobilnej televízie, ktoré boli účinné od 01.03.2017.
3. Ustanoveniami týchto Osobitných podmienok pre poskytovanie služby mobilnej televízie sa spravujú všetky zmluvné vzťahy uzatvorené do 01.04.2018, ktoré sa podľa ustanovení príslušnej zmluvy spravovali podmienkami podľa predchádzajúceho bodu.
4. Tieto Osobitné podmienky pre poskytovanie služby mobilnej televízie nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2018.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel registrácie nového užívateľa služby mobilnej televízie DIGI GO spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenová 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722, na dobu 2 rokov od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, emailová adresa, rodné číslo, telefónne číslo. Beriem na vedomie, že tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný doručením písomného odvolania na adresu sídla spoločnosti, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.‎ Vzhľadom na nevyhnutnosť spracovávania osobných údajov za účelom registrácie nového užívateľa a využívania služby mobilnej televízie DIGI GO, odvolaním súhlasu podľa predchádzajúcej vety automaticky zaniká registrácia a možnosť užívania služby mobilnej televízie DIGI GO.

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel marketingových aktivít spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenová 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722, na dobu 2 rokov od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo. Beriem na vedomie, že tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný doručením písomného odvolania na adresu sídla spoločnosti, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.‎